QUAY SỐ GIẢI NHẤT

MÃ DỰ THƯỞNG

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
12 802397 2308VVN002548A00199 0945523XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
11 695423 2305VVN002362A00019 0918544XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
10 232548 2308VVN002548A00043 0927051XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
9 232587 2308VVN002566A00176 0903323XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
8 552380 2307VVN002463A00118 0977742XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
7 552443 2307VVN002483A00092 0903502XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
6 232612 2307VVN002483A00035 0855441XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
5 552438 2307VVN002463A00069 0909680XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
4 232597 2308VVN002566A00263 0979187XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
3 552434 2307VVN002483A00171 0379337XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
2 695396 2306VVN002347A00086 0936515XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
1 552357 2306VVN002347A00093 0961078XXX Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại