DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG

STT SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ SERIAL MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 0936515XXX 2306VVN002347A00086 695396 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
2 0961078XXX 2306VVN002347A00093 552357 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
3 0379337XXX 2307VVN002483A00171 552434 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
4 0979187XXX 2308VVN002566A00263 232597 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
5 0909680XXX 2307VVN002463A00069 552438 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
6 0977742XXX 2307VVN002463A00118 552380 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
7 0903323XXX 2308VVN002566A00176 232587 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
8 0927051XXX 2308VVN002548A00043 232548 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
9 0855441XXX 2307VVN002483A00035 232612 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
10 0903502XXX 2307VVN002483A00092 552443 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
11 0918544XXX 2305VVN002362A00019 695423 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
12 0945523XXX 2308VVN002548A00199 802397 Hoàn tiền hóa đơn mua sản phẩm khuyến mại
13 0798565XXX 2308VVN002566A00382 232589 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
14 0971782XXX 2307VVN002483A00061 552441 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
15 0976541XXX 2307VVN002483A00126 695420 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
16 0915411XXX 2305VVN002362A00349 232534 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
17 0972562XXX 2302VVN002232A00062 552446 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
18 0949990XXX 2308VVN002566A00018 232618 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
19 0944401XXX 2307VVN002483A00195 232549 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
20 0362847XXX 2307VVN002463A00191 695352 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
21 0974491XXX 2308VVN002548A00060 232546 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
22 0933060XXX 2308VVN002566A00177 232625 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
23 0918819XXX 2307VVN002483A00132 232578 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
24 0933231XXX 2308VVN002548A00166 695389 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
25 0901207XXX 2308VVN002566A00500 695417 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
26 0889381XXX 2307VVN002483A00080 695388 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
27 0912189XXX 2305VVN002362A00320 232556 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
28 0868692XXX 2308VVN002548A00039 695398 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
29 0976887XXX 2306VVN002352A00034 695369 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
30 0915170XXX 2304VVN002339A00073 232557 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
31 0382681XXX 2301VVN002202A00009 232544 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
32 0344039XXX 2306VVN002418A00389 232583 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
33 0934757XXX 2308VVN002566A00397 695378 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
34 0989917XXX 2308VVN002548A00162 232604 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
35 0909653XXX 2308VVN002566A00228 552423 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
36 0904127XXX 2306VVN002418A00195 552394 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
37 0981688XXX 2305VVN002362A00144 695421 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
38 0913730XXX 2308VVN002548A00177 552376 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
39 0903771XXX 2306VVN002418A00398 232574 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
40 0914016XXX 2307VVN002483A00030 695402 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
41 0918113XXX 2307VVN002483A00139 695362 Hoàn tiền 3,000,000 đồng
42 0384639XXX 2306VVN002418A00262 552373 Hoàn tiền 3,000,000 đồng