QUAY SỐ GIẢI NHÌ

MÃ DỰ THƯỞNG

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
30 695420 2307VVN002483A00126 0976541XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
29 552441 2307VVN002483A00061 0971782XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
28 232549 2307VVN002483A00195 0944401XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
27 232618 2308VVN002566A00018 0949990XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
26 552446 2302VVN002232A00062 0972562XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
25 232534 2305VVN002362A00349 0915411XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
24 232589 2308VVN002566A00382 0798565XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
23 232625 2308VVN002566A00177 0933060XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
22 232546 2308VVN002548A00060 0974491XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
21 695352 2307VVN002463A00191 0362847XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
20 695417 2308VVN002566A00500 0901207XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
19 695389 2308VVN002548A00166 0933231XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
18 232578 2307VVN002483A00132 0918819XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
17 695362 2307VVN002483A00139 0918113XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
16 695402 2307VVN002483A00030 0914016XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
15 232574 2306VVN002418A00398 0903771XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
14 552376 2308VVN002548A00177 0913730XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
13 695421 2305VVN002362A00144 0981688XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
12 552394 2306VVN002418A00195 0904127XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
11 552423 2308VVN002566A00228 0909653XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
10 232604 2308VVN002548A00162 0989917XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
9 695378 2308VVN002566A00397 0934757XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
8 232583 2306VVN002418A00389 0344039XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
7 232544 2301VVN002202A00009 0382681XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
6 232557 2304VVN002339A00073 0915170XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
5 695369 2306VVN002352A00034 0976887XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
4 695398 2308VVN002548A00039 0868692XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
3 232556 2305VVN002362A00320 0912189XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
2 695388 2307VVN002483A00080 0889381XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng
1 552373 2306VVN002418A00262 0384639XXX Hoàn tiền 3,000,000 đồng